Regler for valg til Dansk Fysisk Selskabs bestyrelse

Vedtaget af bestyrelsen den 12. juni 2003. Godkendt på generalforsamlingen den 13. juni 2003.

 1. Dansk Fysisk Selskab ledes ifølge vedtægterne af en bestyrelse bestående dels af sektionsrepræsentanter og dels af 4 medlemmer, der vælges direkte af og blandt selskabets medlemmer. Valg gælder fra 1. september i en 2-års periode; dog kan suppleringsvalg finde sted fra en anden dato. I så fald skal valget gælde for højst resten af den siddende bestyrelses normale periode.
 2. Valget sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er opstillet flere end 4 kandidater.
 3. Datoen for afstemningen fastsættes af bestyrelsen og meddeles medlemmerne med mindst 5 ugers varsel. Samtidig udpeges en valgleder, og der indkaldes forslag til kandidater, som tilstilles denne.
 4. Forslag til kandidater skal være valglederen i hænde senest 21 dage før afstemningsdagen. Kandidatforslag skal være ledsaget af 3 medlemmers underskrift som stillere samt af kandidatens(ernes) underskrift(er). Et medlem kan være stiller for flere kandidater og kan ligeledes være stiller for sig selv.
 5. Kandidaternes navne opføres på stemmesedler i rækkefølge bestemt ved lodtrækning.
 6. Stemmesedlerne skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før afstemningsdagen.
 7. Hvert medlem kan stemme på op til 4 kandidater ved anbringelse af et kryds ud for de pågældende navne på stemmesedlen.
 8. Stemmesedlen ligges i en lukket, anonym kuvert, der i en anden kuvert sendes til valglederen med angivelse af afsender.
 9. For at være gyldig skal brevet med stemmesedlen være poststemplet senest kl. 24:00 på afstemningsdagen.
 10. Valglederen afgør tvivlsspørgsmål om stemmesedlernes gyldighed.
 11. De 4 kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg til bestyrelsen.
 12. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
 13. Valglederen meddeler valgresultatet til den afgående og den nyvalgte bestyrelse senest 8 dage efter afstemningsdagen.
 14. Den afgående bestyrelsesformand indkalder den nye bestyrelse til det konstituere møde.